سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو گروه فلسفه 
1353/07/01 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
ستاد انقلاب فرهنگی 
عضو ستاد به امر حضرت امام (ره) 
1360/10/07 
 
اجرایی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو شورا 
1360/10/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
از بنیانگذاران اصلی دانشگاه  
 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
ریاست دانشکده علوم انسانی به مدت 14 سال 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه قم 
راه اندازی بخش تربیت مدرس دانشگاه قم در مدرسه دارالشفاء 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی برای دانشگاهها (سمت) 
تاسیس و مسئولیت آن 
1364/05/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1363/07/02 
 
فلسفه تطبیقی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1363/07/02 
 
فلسفه تطبیقی