علم تصور است یا تصدیق؟
83 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1378 - شماره 16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ذهن انسان، وقتی تصوری به دست می‏آورد اگر آن را از برخی جهات مشابه تصوراتی بیابد که پیش از آن به دست آورده است، براساس آن مقدار مشابهت به تحلیل می‏پردازد و با این تحلیل، وصفی را از آن انتزاع و سپس بر آن حمل می‏کنند؛یعنی در واقع تنها با تحلیل-که عمل ذهن است-وصف قائم به شیی‏ء که واقعا با آن یکی است، انتزاع و بر (*)-استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران