میزگرد مجازی گفتگوی هم اندیشی «راهکارهای تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علم از منظر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
67 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : دانشگاه اسلامی ) بهار و تابستان 1383 - شماره 21 و 22 )(24 صفحه - از 325 تا 348)
تعداد شرکت کننده : 0