اندیشه و نظر: نقد نقد کانت
61 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : پنج تنی، منیره
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : اطلاعات حکمت و معرفت ) فروردین 1389 - شماره 49 )(5 صفحه - از 49 تا 53)
تعداد شرکت کننده : 0