اعتبار و روایی قرائتهای مختلف از دین
65 بازدید
موضوع: سایر
محل مصاحبه : کیهان فرهنگی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کیهان فرهنگی ) بهمن 1379 - شماره 172 )(5 صفحه - از 4 تا 8)
تعداد شرکت کننده : 0